Ô Sào (烏巢), thời Nhà Hán thuộc Ký Châu, nay thuộc đông nam Duyên Tân, Hà Nam, Trung Quốc, một địa danh nổi tiếng vì nó là nơi chứa lương thực của quân đội do Viên Thiệu chỉ huy trong trận Quan Độ thời kỳ Tam Quốc tại Trung Quốc, và đã bị Tào Tháo đốt phá hoàn toàn, một nguyên nhân quan trọng dẫn tới thất bại của Viên Thiệu. Tình hình khu vực này đã được Hứa Du, sau khi bỏ hàng ngũ Viên Thiệu sang phía Tào Tháo, tiết lộ cho ông này. Người ta cho rằng Hứa Du bỏ Viên Thiệu do Viên Thiệu đã không nghe theo lời khuyên của ông cũng như do sự bảo thủ, ngoan cố của ông ta. Tào Tháo sau đó sử dụng các thông tin hữu ích này để phá hủy Ô Sào. Vào thời gian đó kho quân lương của Viên Thiệu tại Ô Sào do Thuần Vu Quỳnh bảo vệ. Ông này là một người ưa thích rượu chè và đã uống rất say trong đêm mà Tào Tháo tấn công, đây cũng là một yếu tố quan trọng khác trong việc thất thủ Ô Sào. Việc đốt phá kho lương đã làm thay đổi cục diện cuộc chiến nghiêng về phía Tào Tháo và nó cũng là liều thuốc kích thích sự đào ngũ của một viên tướng khác của Viên Thiệu là Trương Cáp sang phía Tào Tháo cũng như dẫn tới sự nản lòng trong lòng quân sĩ của Viên Thiệu, làm cho ông ta thất bại hoàn toàn trong cuộc chiến.

Tham khảo sửa