Ôn Mục vương

(Đổi hướng từ Ôn Mục Vương)

Ôn Mục Vương (chữ Hán:溫穆王) là thụy hiệu của một số vị phiên vương, quận vương hoặc thân vương trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Hoa.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa