Ý nghĩa (ngôn ngữ học)

sự diễn đạt nguồn thông tin, các đối thoại, hay khái niệm chuyển tải trong các thông điệp đến người quan sát hay người nhận, và sự suy luận của người nhận từ bối cảnh hiện tại

Trong ngôn ngữ học, ý nghĩa sự diễn đạt nguồn thông tin, các đối thoại hay khái niệm chuyển tải trong các thông điệp đến người quan sát hay người nhận, và sự suy luận của người nhận từ bối cảnh (sử dụng ngôn ngữ) hiện tại.[1]

Tham khảo

sửa
  1. ^ Nick Sanchez. “Communication Process”. New Jersey Institute of Technology. Truy cập ngày 14 tháng 1 năm 2012.

Đọc thêm

sửa
  • Akmajian, Adrian, Richard Demers, Ann Farmer, and Robert Harnish. Linguistics: an introduction to language and communication, 4th edition. 1995. Cambridge: MIT Press.
  • Allan, Keith. Linguistic Meaning, Volume One. 1986. New York: Routledge & Routledge.
  • Austin, J. L. How to Do Things With Words. 1962. Cambridge: Harvard University Press.
  • Bacon, Sir Francis, Novum Organum, 1620.
  • Berger, Peter and Thomas Luckmann. The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. 1967. First Anchor Books Edition. 240 pages.
  • Blackmore, John T., "Section 2, Communication", Foundation theory, 2000. Sentinel Open Press.
  • Chase, Stuart, The Tyranny of Words, New York, 1938. Harcourt, Brace and Company

Liên kết ngoài

sửa