Ý thức giai cấp

Ý thức giai cấp là một thuật ngữ trong triết học chính trị, chủ yếu trong chủ nghĩa Marx, nói đến niềm tin mà một người có được về giai cấp xã hội hoặc giai tầng kinh tế của họ trong xã hội,cấu trúc của giai cấp, và lợi ích giai cấp của họ.[1][2] Đây là một nhận thức có tính cốt lõi làm dấy lên một cuộc cách mạng sẽ "tạo ra một chế độ chuyên chính của giai cấp vô sản, biến nó từ một số đông có thu nhập tiền lương và tài sản ít hơn trở thành thành giai cấp cầm quyền", theo Karl Marx.[3]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Wright, Erik Olin (2006).
  2. ^ Borland, Elizabeth (2008).
  3. ^ Appelrouth, Scott; Desfor Edles, Laura (2010).