Mở trình đơn chính

Ăn thịt có thể là dạng ngắn gọn của: