Đông Hải (định hướng)

(Đổi hướng từ Đông Hải)

Đông Hải hay là Biển Đông có thể chỉ:

Biển sửa

Ngoài ra, trong một số ngôn ngữ, hay là thơ văn, Biển Đông (hay Đông Hải, East Sea, Eastern Sea) cũng có thể hàm ý chỉ đến:

Đơn vị hành chính sửa

Việt Nam sửa

Trung Quốc sửa

Xem thêm sửa