Đơn vị đo chiều dài

Một đơn vị đo chiều dài là một chiều dài chuẩn (thường không đổi theo thời gian) dùng để làm mốc so sánh về độ lớn cho mọi chiều dài khác.

Trong hệ đo lường quốc tế sửa

Trong thiên văn học sửa

Trong vật lý sửa

Trong vật lý còn có thêm:

Trong hệ đo lường cổ của Việt Nam sửa

 • Dặm
 • Mẫu
 • Lý còn được gọi là lí
 • Sải
 • Thước (1 mét)
 • Tấc (1/10 thước)
 • Phân (1/10 tấc)
 • Li (1/10 phân)

Trong hàng hải sửa

Trong hệ đo lường Anh Mỹ sửa

 • Inch (1inch ≈ 2,54 xăngtimét)
 • Foot hay ft (1 ft ≈ 0.3048 mét)
 • Yard hay yd(1yd ≈ 0,9144 mét)
 • Mile/Dặm Anh (1609 mét)

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa