Đường chéo chính

Trong đại số tuyến tính, đường chéo chính của một ma trận bao gồm các phần tử với . Mọi phần tử không nằm trên đường chéo chính của một ma trận đường chéo đều bằng 0. Ba ma trận sau đây đều có đường chéo chính được biểu thị bởi các số 1 màu đỏ:

Đường chéo phụSửa đổi

Đường chéo phụ của một ma trận vuông   với cấp   gồm các phần tử   sao cho   với mọi  . Tức là, nó là đường chéo chạy từ góc phía trên cùng bên phải xuống góc phía dưới cùng bên trái:

 

Xem thêmSửa đổi

  • Vết, hay tổng của các phần tử trên đường chéo chính.

Tham khảoSửa đổi

  • Weisstein, Eric W., "Main diagonal" từ MathWorld.