Đại đội sản xuất (giản thể: 生产大队; phồn thể: 生產大隊; bính âm: shēngchǎn dàduì) trước đây là đơn vị hạch toán và sản xuất nông trại cơ bản trong hệ thống công xã nhân dân của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.[1]

Đại đội sản xuất được ăn ở miễn phí tại công xã nhân dân.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Doãn Trung Khanh (2012). Chế độ chính trị Trung Quốc. Nguyễn Mạnh Sơn biên dịch. Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. tr. 134.