Đại Hưng An Lĩnh (大兴安岭地区) là một địa khu của tỉnh Hắc Long Giang, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Địa khu này nằm ở cực bắc của Hắc Long Giang, có diện tích 46.755 km², dân số 520.000 người.

Các đơn vị hành chính

sửa
 
# Tên chữ Hán Bính âm Dân số (2003) Diện tích (km²) Mật độ (/km²)
1 Mạc Hà 漠河市 Mòhé Shi 80.000 18.367 34
2 Tháp Hà 塔河县 Tǎhé Xiàn 80.000 14.103 11
3 Hô Mã 呼玛县 Hūmǎ Xiàn 52.000 14.300 4
4 Hô Trung 呼中区 Hūzhōng Qū 52.000 9.400 6
5 Tân Lâm 新林区 Xīnlín Qū 49.000 8.700 6
6 Tùng Lĩnh 松岭区 Sōnglǐng Qū 35.000 16.800 2
7 Gia Cách Đạt Kỳ 加格达奇区 Jiāgédáqí Qū 155.000 1.400 111

Địa khu này về danh nghĩa chỉ có 3 đơn vị hành chính cấp huyện:

Tham khảo

sửa