Đại Lịch (định hướng)

Đại Lịch là một thuộc huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, Việt Nam.

Đại Lịch cũng có thể là: