Đại học Nancy

Đại học Nancy tổ chức thành liên đoàn ba học viện giáo dục đại học chính của Nancy, vùng Lorraine, Pháp.

Đại học của Nancy gốc được thành lập năm 1572 tại thành phố gần đó Pont-à-Mousson, và chuyển giao cho Nancy trong năm 1768.

Với hơn 50 000 sinh viên, Nancy có số sinh viên lớn thứ năm ở Pháp.