Đại học Texas

trang định hướng Wikimedia

Đại học Texas (tiếng Anh: Texas University hay viết tắt là TU) là tên vắn tắt nhằm giảm thiểu danh giá của Đại học Texas tại Austin. Phần lớn tên này được sinh viên của trường đại học đối địch là Đại học Texas A&M sử dụng để gọi Đại học Texas tại Austin.

Đại học Texas cũng có thể ám chỉ đến: