Đại hội cổ đông là cuộc họp thường kỳ (thường là một năm) hoặc bất thường của các cổ đông của một công ty cổ phần để:utyutu

  • tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh qua một năm tài chính (fiscal year);
  • biểu quyết về chiến lược và các kế hoạch phát triển công ty trong những năm tới; và/hoặc
  • giải quyết những vấn đề quan trọng khác liên quan đến đường lối phát triển công ty.
  • Bầu Chủ tịch hội đồng quản trị mới khi Chủ tịch hội đồng quản trị cũ đã hết nhiệm kì

Tham khảo

sửa