Giác ngộ

(Đổi hướng từ Đại ngộ)

Giác ngộ có thể là:

Xem thêm

sửa