Đảng cầm quyền

Đảng nắm giữ chính quyền (chữ Anh : ruling party hoặc governing party, chữ Hán - Việt : chấp chính đảng), lại gọi tắt đảng cầm quyền hoặc đảng lãnh đạo, là chỉ chính đảng thông qua bầu cử mang tính chế độ hoặc cách mạng bạo lực[Chú ý 1] mà nắm giữ và quản lí chính quyền của một nước, nó có thể là một chính đảng, cũng có thể là liên minh của nhiều chính đảng. Đảng nắm giữ chính quyền ở quốc gia dân chủ chế độ đa đảng lại gọi là đảng đương quyền, thông thường chỉ chính đảng mà phụ trách tổ chức chính phủ (nội các), nắm giữ và khống chế quyền lực thi hành chính trị quốc gia. Ở mỗi quốc gia chính thể không giống nhau, phương thức mà đảng nắm giữ chính quyền thật hiện cũng không giống nhau, ở quốc gia dân chủ thật hiện chế độ nội các nghị viện, đảng nắm giữ chính quyền là chỉ chính đảng giành được đa số chỗ ngồi nghị viên ; ở quốc gia dân chủ thật hiện chế độ tổng thống, đảng nắm giữ chính quyền là chỉ chính đảng lấy được chức vị tổng thống ở trong cuộc tranh cử tổng thống ; ở quốc gia dân chủ thực hiện 1 chế độ đa đảng,nội các nếu như mà do mấy chính đảng liên hợp tổ thành thì mấy chính đảng này đều là đảng nắm giữ chính quyền ; ở quốc gia một đảng nắm giữ chính quyền, chính đảng mà chỉ có một loại duy nhất là đảng nắm giữ cả bộ máy nhà nước và chính quyền.

Quốc gia xã hội chủ nghĩaSửa đổi

Quốc gia xã hội chủ nghĩa là quốc gia mà giai cấp vô sản một mình nắm giữ chính quyền, sự lãnh đạo về chính quyền nhà nước của giai cấp công nhân là thông qua đội tiên phong của chính mình tức là đảng cộng sản lấy chủ nghĩa Marx làm chỉ đạo để mà thực hiện. Do đó, đảng nắm giữ chính quyền của quốc gia xã hội chủ nghĩa chỉ có thể là chính đảng của giai cấp vô sản. Đây là do tính chất của chính đảng giai cấp vô sản và tính chất của quốc gia xã hội chủ nghĩa quyết định nên, cũng là kết quả tất nhiên của sự phát triển lịch sử quốc gia xã hội chủ nghĩa. Đảng nắm giữ chính quyền của quốc gia xã hội chủ nghĩa là trung tâm lãnh đạo của sự nghiệp chủ nghĩa xã hội, nó thật hiện lãnh đạo toàn diện về các lĩnh vực của xã hội. Giống như ở Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân rộng lớn đã tiến hành đấu tranh cách mạng trong một khoảng thời gian dài, đã lật đổ chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa phong kiến và chủ nghĩa tư bản quan lại, đã lấy được thắng lợi của cách mạng, đã dựng lên nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (Trung Hoa mới), biến thành là đảng nắm giữ chính quyền. Đảng Cộng sản Trung Quốc hợp tác một khoảng thời gian dài với đảng phái dân chủ Trung Quốc ở trong cách mạng chủ nghĩa dân chủ mới, Đảng Cộng sản Trung Quốc liên tục giữ gìn và phát triển sự hợp tác với các đảng phái dân chủ trong nước.

Chú ýSửa đổi

  1. ^ Cách mạng bạo lực chuyên chỉ sự dùng vũ lực để lật đổ một chính quyền, tổ chức hoặc trật tự cũ.

Xem thêmSửa đổi