Đất nước

trang định hướng Wikimedia

Đất nước trong tiếng Việt chỉ quốc gia. Ngoài ra, nó còn có thể là:

  1. Bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi
  2. Bài thơ Đất nước của Xuân Diệu
  3. Bài thơ Đất nước của Nguyễn Việt Chiến
  4. Đoạn Trích Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm
  5. Bài thơ Đất nước ta của Chế Lan Viên
  6. Bài thơ Đất nước đàn bầu của Lưu Quang Vũ
  7. Bài hát Đất nước của Phạm Minh Tuấn và Tạ Hữu Yên
  8. Tiểu thuyết Đất nước đứng lên của Nguyên Ngọc