Trong đại số trừu tượng, đẳng cấu nhómhàm thiết lập quan hệ tương ứng một-một giữa hai nhóm trong đó vẫn bảo toàn được phép toán nhóm. Nếu tồn tại đẳng cấu giữa hai nhóm, thì hai nhóm đó được gọi là đẳng cấu cùng nhau. Từ góc nhìn của lý thuyết nhóm, các nhóm đẳng cấu cùng nhau có chung tính chất và không cần phải phân biệt.

Định nghĩa và ký hiệu sửa

Cho hai nhóm    một đẳng cấu nhóm từ   tới   là một đồng cấu nhóm có tính song ánh từ   đến   Nói rõ ra, đẳng cấu nhóm là một song ánh   sao cho với mọi    thuộc   đẳng thức sau được thỏa mãn

 

Hai nhóm    đẳng cấu với nhau nếu tồn tại đẳng cấu giữa chúng. Khi đó ta thường ký hiệu là

 

Để gọn hơn, ta thường loại bỏ dấu ngoặc và phép toán của mỗi nhóm

 

Đôi khi, ta có thể viết là   Song khi nào viết được như vậy mà không gây khó hiểu dựa vào bối cảnh bài viết. Lấy ví dụ, dấu bằng không nên dùng khi hai nhóm đều là nhóm con của một nhóm nào đó.

Ngược lại, khi cho nhóm   và tập   cùng với song ánh   ta có thể tạo nhóm     bằng cách định nghĩa

 

Nếu    thì song ánh này trở thành tự đẳng cấu.

Theo trực giác, các nhà lý thuyết nhóm thường xem hai nhóm đẳng cấu với nhau như sau: với mọi phần tử   thuộc nhóm   tồn tại phần tử   thuộc   sao cho   "hoạt động hệt như"   (có nghĩa là   có các phép toán giống hệt với  ). Ví dụ chẳng hạn, nếu   sinh   thì phần tử   cũng vậy với nhóm  .

Đẳng cấu nhóm có thể định nghĩa tương đương là một đồng cấu nhóm khả nghịch (nghịch đảo của một đồng cấu nhóm song ánh cũng là đồng cấu nhóm]].

Các ví dụ sửa

 • Nhóm của tất cả số thực dưới phép cộng,  , đẳng cấu với nhóm số thực dương dưới phép nhân  :
    qua đẳng cấu  .
 • Nhóm   của các số nguyên với phép cộng là nhóm con của  . Nhóm thương   đẳng cấu với nhóm   của các số phứcgiá trị tuyệt đối bằng 1 (dưới phép nhân):
   
 • Nhóm tứ Klein đẳng cấu với tích trực tiếp của hai nhóm  , hay được viết là   Một ký hiệu khác là   bởi nó là nhóm nhị diện.
 • Tổng quát lại, với mọi   lẻ,   đẳng cấu với tích trực tiếp của   
 • Nếu  nhóm cyclic vô hạn, thì   đẳng cấu với nhóm các số nguyên cùng phép cộng. Từ góc nhìn đại số, điều này có nghĩa tập các số nguyên cùng phép cộng là nhóm cyclic vô hạn "duy nhất".

Một số cặp nhóm có thể được chứng minh đẳng cấu với nhau, dựa trên tiên đề chọn, Song bài chứng minh sẽ không chỉ ra cách xây một đẳng cấu cụ thể. Các ví dụ bao gồm:

 • Nhóm   đẳng cấu với nhóm   của các số phức dưới phép cộng.[1]
 • Nhóm   của các số phức khác không với phép nhân đẳng cấu với nhóm   kể trên trong ví dụ.

Các tính chất sửa

Nhân của đẳng cấu từ   đến   luôn là {eG}, trong đó eGphần tử trung hòa của nhóm  

Nếu    đẳng cấu với nhau, thì  nhóm Abel khi và chỉ khi   là nhóm Abel.

Nếu   là đẳng cấu từ   đến   thì với bất kỳ   , cấp của   bằng với cấp của  

Nếu    đẳng cấu với nhau , thì  nhóm hữu hạn địa phương khi và chỉ khi   cũng hữu hạn địa phương.

Số các nhóm phân biệt (xê xích đẳng cấu) có cấp   được cho bởi dãy số A000001 trong OEIS. Các giá trị đầu tiên là 0, 1, 1, 1 và 2 nghĩa là 4 là cấp nhỏ nhất có hai nhóm phân biệt.

Nhóm cyclic sửa

Tất cả các nhóm cyclic cấp n đẳng cấu với   trong đó   ký hiệu phép cộng mô đun  

Đặt   là nhóm cyclic và   là cấp của   Gọi   là phần tử sinh của  ,   khi đó bằng với   Ta sẽ chứng minh rằng

 

Định nghĩa

  sao cho  

Dễ thấy   có tính song ánh và

 

từ đó chứng minh được  

Hệ quả sửa

Từ định nghĩa, ta sẽ chứng minh được   sẽ ánh xạ phần tử trung hòa của   sang phần tử trung hòa của  

 

và nghịch đảo sang nghịch đảo

 

tổng quát hơn, từ lũy thừa bậc n sang lũy thừa bậc n,

 

và ánh xạ nghịch   cũng là đồng cấu nhóm.

Quan hệ "đẳng cấu với" là quan hệ tương đương. Nếu   là đẳng cấu nhóm giữa hai nhóm    thì bất cứ cái gì đúng về cấu trúc của nhóm   cũng đúng với cấu trúc của nhóm   thông qua   và ngược lại.

Tự đẳng cấu nhóm sửa

Một đẳng cấu nhóm   sang chính nó được gọi là tự đẳng cấu của nhóm. Do vậy, nó là song ánh   sao cho

 

Ảnh dưới tự đẳng cấu của lớp liên hợp luôn là lớp liên hợp.

Hợp của hai tự đẳng cấu cũng là tự đẳng cấu, do đó với phép hợp là phép toán nhóm, tập các tự đẳng cấu của một nhóm lập thành nhóm các tự đẳng cấu của nhóm   ký hiệu bởi  , hay được gọi là nhóm tự đẳng cấu của  

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

 1. ^ Ash (1973). “A Consequence of the Axiom of Choice”. Journal of the Australian Mathematical Society. 19 (3): 306–308. doi:10.1017/S1446788700031505. Truy cập ngày 21 tháng 9 năm 2013.