Đẳng hướng là tính chất của vật thể hay hệ thống có cùng cấu trúc hay tính chất ở theo mọi phương hướng. Trái ngược với tính chất này là tính dị hướng.

Ví dụ:

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa