Đóng góp của người dùng

ngày 29 tháng 7 năm 2018

 • Tuổi thọ

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:51

  -2

 • Chỉ số phát triển con người

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:51

  -1

 • Nước công nghiệp

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:50

  -1

 • Đô thị hóa

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:50

  -1

 • Đô thị

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:50

  -1

 • Thành phố

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:50

  -2.953

 • Teotihuacan

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:49

 • Ngôn ngữ

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:49

  -1

 • Ethnologue

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:49

  -1

 • Ngữ hệ Ấn-Âu

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:49

  -3

 • Tiếng Ý

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:49

  -1

 • Anpơ

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:49

  -1

 • Trượt tuyết

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:48

  -1

 • Thế vận hội Mùa đông

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:48

  -1

 • Thế vận hội

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:48

  -1

 • Số La Mã

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:47

  -1

 • 2009

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:47

  -3

 • Nông thôn Việt Nam

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:47

  -1

 • Xã (Việt Nam)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:47

  -1

 • Ba Hàng Đồi, Lạc Thủy

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:47

  -1

 • Ngoại ngữ

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:46

  -1

 • Tiếng Anh

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:46

  -1

 • Địa chính trị

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:46

  -2

 • Châu lục

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:46

  -2

 • Châu Mỹ

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:46

  -2

 • North Carolina

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:45

  -1

 • Danh sách tiểu bang Hoa Kỳ theo dân số

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:45

  -1

 • California

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:45

  -6

 • Burbank, California

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:45

  -1

 • Marvel Studios

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:44

  -9

ngày 29 tháng 4 năm 2009