Đóng góp của người dùng

ngày 14 tháng 9 năm 2020

  • Warren Buffett

    không có tóm lược sửa đổi

    09:54

    +2