Đóng góp của người dùng

ngày 5 tháng 12 năm 2019

ngày 19 tháng 9 năm 2019

 • Đảng Cộng sản Việt Nam

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  08:05

  +36

ngày 3 tháng 9 năm 2019

 • Phạm Nhật Vũ

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:03

  +17

 • Nguyễn Bắc Son

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  08:54

  +10

 • Nguyễn Bắc Son

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  08:51

  +16