Đóng góp của người dùng

ngày 24 tháng 11 năm 2019

 • Wikipedia:Bài viết chọn lọc/2019/Tuần 47

  bác CVQT đẻ vậy đi

  02:57

  -2.932

 • Thảo luận Thành viên:Thanhdien8421/2017 - 2018 - 2019

  Đã lùi lại sửa đổi 56591957 của Thanhdien8421 (thảo luận)

  02:57

  +315

 • Wikipedia:Bạn có biết/2019/Tuần 47/2

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:55

  -968

 • Wikipedia:Bài viết chọn lọc/2019/Tuần 47

  Đã lùi lại sửa đổi 56591934 của CVQT (thảo luận)

  02:55

  -2.932

 • Thảo luận Thành viên:Thanhdien8421/2017 - 2018 - 2019

  Đã lùi lại sửa đổi 56591860 của Thanhdien8421 (thảo luận)

  02:55

  +316

 • Wikipedia:Bạn có biết/2019/Tuần 47/2

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:54

  -968

 • Wikipedia:Bài viết chọn lọc/2019/Tuần 47

  Đã lùi lại sửa đổi 56591910 của CVQT (thảo luận)

  02:54

  -2.932

 • Wikipedia:Bạn có biết/2019/Tuần 47/2

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:53

  +96

 • Chủ đề:Thời sự

  không có tóm lược sửa đổi

  02:52

  -520

 • Thảo luận Thành viên:Thanhdien8421/2017 - 2018 - 2019

  không có tóm lược sửa đổi

  02:50

  +316

 • Thảo luận Thành viên:Thanhdien8421/2017 - 2018 - 2019

  không có tóm lược sửa đổi

  02:48

  +26

 • Wikipedia:Hình ảnh chọn lọc/2019/11/06

  không có tóm lược sửa đổi

  02:43

  -226

 • Wikipedia:Bài viết chọn lọc/2019/Tuần 47

  không có tóm lược sửa đổi

  02:43

  -61

 • Wikipedia:Bạn có biết/2019/Tuần 47/2

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:42

  -81

 • Wikipedia:Bài viết chọn lọc/2019/Tuần 47

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:40

  -2.871

 • Wikipedia:Bạn có biết/2019/Tuần 47/2

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:40

  -982

 • Dây phơi quần áo

  không có tóm lược sửa đổi

  02:34

  +63

ngày 12 tháng 11 năm 2019

ngày 2 tháng 11 năm 2018

ngày 31 tháng 10 năm 2018

ngày 2 tháng 9 năm 2018

ngày 1 tháng 9 năm 2018

ngày 30 tháng 8 năm 2018