Đóng góp của người dùng

ngày 10 tháng 1 năm 2013

 • Sơn dầu

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  17:11

  +72

 • Sơn dầu

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  17:09

  +10

 • Sơn dầu

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  17:08

  +27

ngày 13 tháng 11 năm 2011

ngày 13 tháng 9 năm 2011

ngày 4 tháng 9 năm 2011

ngày 31 tháng 7 năm 2011

ngày 4 tháng 7 năm 2011

 • Sơn dầu

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  23:54

  +27

 • Sơn dầu

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  23:54

  −27

 • Sơn dầu

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  23:53

  +27

 • Sơn dầu

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  23:52

  −7

ngày 1 tháng 7 năm 2011

ngày 28 tháng 6 năm 2011

ngày 27 tháng 6 năm 2011

 • Sơn dầu

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  23:57

  −43

 • Sơn dầu

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  23:53

  +100

ngày 26 tháng 6 năm 2011

50 cũ hơn