Đổi hướng kép

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 06:28, ngày 7 tháng 2 năm 2023.

Trang này liệt kê các trang đổi hướng đến một trang đổi hướng khác. Mỗi hàng có chứa các liên kết đến trang đổi hướng thứ nhất và thứ hai, cũng như mục tiêu của trang đổi hướng thứ hai, thường là trang đích “thực sự”, là nơi mà trang đổi hướng đầu tiên nên trỏ đến. Các mục bị gạch bỏ là các trang đã được sửa.

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 kết quả trước) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Arakawa Whiters (sửa đổi) →‎ Doraemon bóng chày →‎ Doraemon Bóng chày – Truyền kì về bóng chày siêu cấp
 2. Liberty City (Grand Theft Auto) (sửa đổi) →‎ Dòng trò chơi Grand Theft Auto →‎ Grand Theft Auto
 3. Giải đua ô tô Công thức 1 Mexico (sửa đổi) →‎ Giải đua ô tô Công thức 1 Mexico →‎ Giải đua ô tô Công thức 1 Mexico
 4. Cerylidae
 5. Họ Bói cá nước
 6. PlayerUnknowns Battlegrounds (sửa đổi) →‎ PlayerUnknown's Battlegrounds →‎ PUBG: Battlegrounds
 7. PlayerUnknown& (sửa đổi) →‎ PlayerUnknown's Battlegrounds →‎ PUBG: Battlegrounds
 8. Tâm thần
 9. Bệnh nhân tâm thần
 10. Việt Nam 2011
 11. Thành viên:Dulken/common.js (sửa đổi) →‎ Thành viên:.polishcatsmybeloved/common.js →‎ Thành viên:-tynjee/common.js
 12. Thành viên:Dulken/timeless.css (sửa đổi) →‎ Thành viên:.polishcatsmybeloved/timeless.css →‎ Thành viên:-tynjee/timeless.css
 13. Thành viên:Crnoname006/twinkleoptions.js (sửa đổi) →‎ Thành viên:AFKHaiDang/twinkleoptions.js →‎ Thành viên:LightH NightSky/twinkleoptions.js
 14. Thành viên:Vdongold/twinkleoptions.js (sửa đổi) →‎ Thành viên:Chàng trai đến từ vùng đất cát trắng/twinkleoptions.js →‎ Thành viên:Nguyenvietdong/twinkleoptions.js
 15. Thành viên:BrainchildHo/timeless.js (sửa đổi) →‎ Thành viên:Hhthoj/timeless.js →‎ Thành viên:GoonWorm/timeless.js
 16. Thành viên:AFKHaiDang/minerva.js (sửa đổi) →‎ Thành viên:LightH NightSky/minerva.js →‎ Thành viên:No-ADN-G/minerva.js
 17. Thành viên:AFKHaiDang/twinkleoptions.js (sửa đổi) →‎ Thành viên:LightH NightSky/twinkleoptions.js →‎ Thành viên:No-ADN-G/twinkleoptions.js
 18. Thành viên:Nacdanh/monobook.js (sửa đổi) →‎ Thành viên:Nacdanh/Người chống đối →‎ Thành viên:Nacdanh/Nháp
 19. Thành viên:Nacdanh/Người chống đối (sửa đổi) →‎ Thành viên:Nacdanh/Nháp →‎ Thành viên:Nacdanh/Nháp/1
 20. Thành viên:Nacdanh/Nháp (sửa đổi) →‎ Thành viên:Nacdanh/Nháp/1 →‎ Thành viên:Nacdanh/Nháp/
 21. Thành viên:P.T.Đ/EditCounterOptIn.js (sửa đổi) →‎ Thành viên:Phac/EditCounterOptIn.js →‎ Thành viên:Plantaest/EditCounterOptIn.js
 22. Thành viên:P.T.Đ/JWB-settings.json (sửa đổi) →‎ Thành viên:Phac/JWB-settings.json →‎ Thành viên:Plantaest/JWB-settings.json
 23. Thành viên:P.T.Đ/Snippet/Thân mến (sửa đổi) →‎ Thành viên:Phac/Snippet/Thân mến →‎ Thành viên:Plantaest/Snippet/Thân mến
 24. Thành viên:P.T.Đ/Snippet/Tuần tra học (sửa đổi) →‎ Thành viên:Phac/Snippet/Tuần tra học →‎ Thành viên:Plantaest/Snippet/Tuần tra học
 25. Thành viên:P.T.Đ/TwinkleMobile.css (sửa đổi) →‎ Thành viên:Phac/TwinkleMobile.css →‎ Thành viên:Plantaest/TwinkleMobile.css
 26. Thành viên:P.T.Đ/autoclickJWB.js (sửa đổi) →‎ Thành viên:Phac/autoclickJWB.js →‎ Thành viên:Plantaest/autoclickJWB.js
 27. Thành viên:P.T.Đ/beige-theme.css (sửa đổi) →‎ Thành viên:Phac/beige-theme.css →‎ Thành viên:Plantaest/beige-theme.css
 28. Thành viên:P.T.Đ/common.css (sửa đổi) →‎ Thành viên:Phac/common.css →‎ Thành viên:Plantaest/common.css
 29. Thành viên:P.T.Đ/common.js (sửa đổi) →‎ Thành viên:Phac/common.js →‎ Thành viên:Plantaest/common.js
 30. Thành viên:P.T.Đ/dark-mode.css (sửa đổi) →‎ Thành viên:Phac/dark-mode.css →‎ Thành viên:Plantaest/dark-mode.css
 31. Thành viên:P.T.Đ/dark-mode.js (sửa đổi) →‎ Thành viên:Phac/dark-mode.js →‎ Thành viên:Plantaest/dark-mode.js
 32. Thành viên:P.T.Đ/dark-theme.css (sửa đổi) →‎ Thành viên:Phac/dark-theme.css →‎ Thành viên:Plantaest/dark-theme.css
 33. Thành viên:P.T.Đ/gray-theme.css (sửa đổi) →‎ Thành viên:Phac/gray-theme.css →‎ Thành viên:Plantaest/gray-theme.css
 34. Thành viên:P.T.Đ/minerva.js (sửa đổi) →‎ Thành viên:Phac/minerva.js →‎ Thành viên:Plantaest/minerva.js
 35. Thành viên:P.T.Đ/pink-theme.css (sửa đổi) →‎ Thành viên:Phac/pink-theme.css →‎ Thành viên:Plantaest/pink-theme.css
 36. Thành viên:P.T.Đ/redwarnConfig.js (sửa đổi) →‎ Thành viên:Phac/redwarnConfig.js →‎ Thành viên:Plantaest/redwarnConfig.js
 37. Thành viên:P.T.Đ/sandbox.js (sửa đổi) →‎ Thành viên:Phac/sandbox.js →‎ Thành viên:Plantaest/sandbox.js
 38. Thành viên:P.T.Đ/test.js (sửa đổi) →‎ Thành viên:Phac/test.js →‎ Thành viên:Plantaest/test.js
 39. Thành viên:P.T.Đ/twinkleoptions.js (sửa đổi) →‎ Thành viên:Phac/twinkleoptions.js →‎ Thành viên:Plantaest/twinkleoptions.js
 40. Thành viên:P.T.Đ/vector.js (sửa đổi) →‎ Thành viên:Phac/vector.js →‎ Thành viên:Plantaest/vector.js
 41. Thành viên:Jikest123/common.css (sửa đổi) →‎ Thành viên:Raboot101/common.css →‎ Thành viên:Cinderace Galar/common.css
 42. Thành viên:Jikest123/status.js (sửa đổi) →‎ Thành viên:Raboot101/status.js →‎ Thành viên:Cinderace Galar/status.js
 43. Thành viên:Autumn VN/minerva.js (sửa đổi) →‎ Thành viên:Ái Phong (我爱秋天)/minerva.js →‎ Thành viên:Mora Rino/minerva.js
 44. Thành viên:Autumn VN/monobook.js (sửa đổi) →‎ Thành viên:Ái Phong (我爱秋天)/monobook.js →‎ Thành viên:Mora Rino/monobook.js
 45. Thảo luận Thành viên:P.T.Đ/Lưu 1 (sửa đổi) →‎ Thảo luận Thành viên:Phac/Lưu 1 →‎ Thảo luận Thành viên:Plantaest/Lưu 1
 46. Thảo luận Thành viên:P.T.Đ/Lưu 2 (sửa đổi) →‎ Thảo luận Thành viên:Phac/Lưu 2 →‎ Thảo luận Thành viên:Plantaest/Lưu 2
 47. Thảo luận Thành viên:P.T.Đ/Lưu 3 (sửa đổi) →‎ Thảo luận Thành viên:Phac/Lưu 3 →‎ Thảo luận Thành viên:Plantaest/Lưu 3
 48. Bản mẫu:Template:Uw-disruptblock (sửa đổi) →‎ Bản mẫu:Blocked talk-revoked-notice →‎ Bản mẫu:Uw-talkrevoked
 49. Bản mẫu:Uw-3block (sửa đổi) →‎ Bản mẫu:Cb-cấm-3rr →‎ Bản mẫu:Uw-cấm-3rr
 50. Bản mẫu:Uw-npblock (sửa đổi) →‎ Bản mẫu:Cb-cấm-trvônghĩa →‎ Bản mẫu:Uw-block-nosense

Xem (50 kết quả trước) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500)