Đổi hướng kép

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 18:36, ngày 10 tháng 4 năm 2021.

Trang này liệt kê các trang đổi hướng đến một trang đổi hướng khác. Mỗi hàng có chứa các liên kết đến trang đổi hướng thứ nhất và thứ hai, cũng như mục tiêu của trang đổi hướng thứ hai, thường là trang đích “thực sự”, là nơi mà trang đổi hướng đầu tiên nên trỏ đến. Các mục bị gạch bỏ là các trang đã được sửa.

Dưới đây là cho tới 11 kết quả từ #1 đến #11.

Xem (50 kết quả trước) (50 kết quả sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. VOICE - Vietnamese Overseas Initiative for Conscience Empowerment (sửa đổi) →‎ Vietnamese Overseas Initiative for Conscience Empowerment →‎ VOICE (tổ chức phi lợi nhuận)
 2. Thành viên:Crnoname006/twinkleoptions.js (sửa đổi) →‎ Thành viên:AFKHaiDang/twinkleoptions.js →‎ Thành viên:LightH NightSky/twinkleoptions.js
 3. Thành viên:Nacdanh/monobook.js (sửa đổi) →‎ Thành viên:Nacdanh/Người chống đối →‎ Thành viên:Nacdanh/Nháp
 4. Thành viên:Nacdanh/Người chống đối (sửa đổi) →‎ Thành viên:Nacdanh/Nháp →‎ Thành viên:Nacdanh/Nháp/1
 5. Thành viên:Nacdanh/Nháp (sửa đổi) →‎ Thành viên:Nacdanh/Nháp/1 →‎ Thành viên:Nacdanh/Nháp/
 6. Thành viên:Jikest123/common.css (sửa đổi) →‎ Thành viên:Raboot101/common.css →‎ Thành viên:Cinderace Galar/common.css
 7. Thành viên:Jikest123/status.js (sửa đổi) →‎ Thành viên:Raboot101/status.js →‎ Thành viên:Cinderace Galar/status.js
 8. WP:Proposed deletion (sửa đổi) →‎ Wikipedia:Đề nghị xóa →‎ Thể loại:Chờ xóa
 9. MediaWiki:Có biết này không (sửa đổi) →‎ Bản mẫu:Bạn có biết →‎ Bản mẫu:Mẫu Trang Chính Wikipedia 2005/Bạn có biết
 10. Bản mẫu:Cờ (sửa đổi) →‎ Bản mẫu:Flagicon/core →‎ Bản mẫu:Biểu tượng lá cờ/core
 11. MediaWiki:Bảng mục lục Wikipedia (sửa đổi) →‎ Bản mẫu:Theo thể loại →‎ Bản mẫu:Mẫu Trang Chính Wikipedia 2005/Theo thể loại

Xem (50 kết quả trước) (50 kết quả sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)