Đổi hướng kép

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 20:48, ngày 4 tháng 8 năm 2021.

Trang này liệt kê các trang đổi hướng đến một trang đổi hướng khác. Mỗi hàng có chứa các liên kết đến trang đổi hướng thứ nhất và thứ hai, cũng như mục tiêu của trang đổi hướng thứ hai, thường là trang đích “thực sự”, là nơi mà trang đổi hướng đầu tiên nên trỏ đến. Các mục bị gạch bỏ là các trang đã được sửa.

Dưới đây là cho tới 26 kết quả từ #1 đến #26.

Xem (50 kết quả trước) (50 kết quả sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Kinh (Phật giáo)
 2. Sutra
 3. Sūtra
 4. Acid-sensing ion channel (sửa đổi) →‎ Kênh ion cảm ứng axit →‎ Kênh ion cảm ứng acid
 5. Thành viên:Crnoname006/twinkleoptions.js (sửa đổi) →‎ Thành viên:AFKHaiDang/twinkleoptions.js →‎ Thành viên:LightH NightSky/twinkleoptions.js
 6. Thành viên:AFKHaiDang/minerva.js (sửa đổi) →‎ Thành viên:LightH NightSky/minerva.js →‎ Thành viên:No-ADN-G/minerva.js
 7. Thành viên:AFKHaiDang/twinkleoptions.js (sửa đổi) →‎ Thành viên:LightH NightSky/twinkleoptions.js →‎ Thành viên:No-ADN-G/twinkleoptions.js
 8. Thành viên:NTCuong19/nháp 7
 9. Thành viên:Nacdanh/monobook.js (sửa đổi) →‎ Thành viên:Nacdanh/Người chống đối →‎ Thành viên:Nacdanh/Nháp
 10. Thành viên:Nacdanh/Người chống đối (sửa đổi) →‎ Thành viên:Nacdanh/Nháp →‎ Thành viên:Nacdanh/Nháp/1
 11. Thành viên:Nacdanh/Nháp (sửa đổi) →‎ Thành viên:Nacdanh/Nháp/1 →‎ Thành viên:Nacdanh/Nháp/
 12. Thành viên:Jikest123/common.css (sửa đổi) →‎ Thành viên:Raboot101/common.css →‎ Thành viên:Cinderace Galar/common.css
 13. Thành viên:Jikest123/status.js (sửa đổi) →‎ Thành viên:Raboot101/status.js →‎ Thành viên:Cinderace Galar/status.js
 14. Thành viên:Cemallamec (sửa đổi) →‎ Thành viên:Tragic Kingdom →‎ tr:User:Cemallamec
 15. Thành viên:Autumn VN/minerva.js (sửa đổi) →‎ Thành viên:Ái Phong (我爱秋天)/minerva.js →‎ Thành viên:Mora Rino/minerva.js
 16. Thành viên:Autumn VN/monobook.js (sửa đổi) →‎ Thành viên:Ái Phong (我爱秋天)/monobook.js →‎ Thành viên:Mora Rino/monobook.js
 17. Thảo luận Thành viên:Fandy Aprianto Rohman
 18. WP:VẮNG
 19. Wikipedia:Quy định thu hồi công cụ bảo quản viên vắng mặt
 20. WP:Proposed deletion (sửa đổi) →‎ Wikipedia:Đề nghị xóa →‎ Thể loại:Chờ xóa
 21. Thảo luận Wikipedia:Quy định thu hồi công cụ bảo quản viên vắng mặt
 22. MediaWiki:Có biết này không (sửa đổi) →‎ Bản mẫu:Bạn có biết →‎ Bản mẫu:Mẫu Trang Chính Wikipedia 2005/Bạn có biết
 23. Bản mẫu:Cờ (sửa đổi) →‎ Bản mẫu:Flagicon/core →‎ Bản mẫu:Biểu tượng lá cờ/core
 24. Bản mẫu:Ping BQV (sửa đổi) →‎ Bản mẫu:Ping nhóm BQV →‎ Bản mẫu:Ping nhóm BQV2
 25. Bản mẫu:Ping ĐPV (sửa đổi) →‎ Bản mẫu:Ping nhóm ĐPV →‎ Bản mẫu:Ping nhóm ĐPV2
 26. MediaWiki:Bảng mục lục Wikipedia (sửa đổi) →‎ Bản mẫu:Theo thể loại →‎ Bản mẫu:Mẫu Trang Chính Wikipedia 2005/Theo thể loại

Xem (50 kết quả trước) (50 kết quả sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)