Quản lý bộ lọc sai phạm

Chỉ trong 2.328 tác vụ cuối, 0 (0%) tác vụ đã đạt đến điều kiện giới hạn của 1.000. 12 (0,52%) tác vụ đã trùng với một trong những bộ lọc hiện đang kích hoạt.

Hoan nghênh bạn đã và trang quản lý Bộ lọc sai phạm. Bộ lọc sai phạm là chức năng phần mềm để tự động xử lý các tác vụ trang theo điều kiện. Trang này có danh sách bộ lọc định trước để cấu hình.

Các bộ lọc

Tùy chọn
ID bộ lọc Mô tả công khai Hậu quả Trạng thái Chỉnh sửa lần cuối Mức hiển thị
1 Người dùng chưa đăng ký và người mới tẩy trống trang thảo luận Cảnh báo, Thẻ Kích hoạt 14:51, ngày 4 tháng 7 năm 2014 bởi Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp) Công khai
2 Nghịch cú pháp Cảnh báo, Thẻ Kích hoạt 14:52, ngày 4 tháng 7 năm 2014 bởi Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp) Công khai
3 Thành viên tự đổi tên hoặc di chuyển trang thảo luận thành viên sang trang thảo luận bài viết Cảnh báo, Không cho phép, Thẻ Kích hoạt 16:54, ngày 4 tháng 7 năm 2014 bởi Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp) Công khai
4 Biên tập viên mới xóa một lượng lớn nội dung bài viết Thắt cổ chai, Cảnh báo, Không cho phép, Thẻ Kích hoạt 11:13, ngày 24 tháng 5 năm 2020 bởi Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp) Riêng tư
5 Thành viên mới tẩy trống trang Cảnh báo, Không cho phép, Thẻ Kích hoạt 05:05, ngày 13 tháng 7 năm 2014 bởi Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp) Công khai
6 Thành viên mới bỏ các bản mẫu trong trang mô tả hình Cảnh báo, Thẻ Kích hoạt 15:01, ngày 4 tháng 7 năm 2014 bởi Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp) Công khai
7 bỏ Thể loại:Nhân vật còn sống Thẻ Kích hoạt 09:21, ngày 17 tháng 5 năm 2012 bởi Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp) Công khai
8 WikiLove   Kích hoạt 07:12, ngày 8 tháng 6 năm 2013 bởi Mxn (Thảo luận | đóng góp) Công khai
9 Vớ được wiki là chơi nghịch   Kích hoạt 14:37, ngày 4 tháng 7 năm 2014 bởi Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp) Riêng tư
10 Lặp lại ký tự Cảnh báo, Thẻ Kích hoạt 05:01, ngày 7 tháng 3 năm 2014 bởi Prenn (Thảo luận | đóng góp) Công khai
11 Thành viên mới bỏ các thẻ tham khảo Cảnh báo, Thẻ Kích hoạt 15:12, ngày 4 tháng 7 năm 2014 bởi Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp) Công khai
12 Thêm ví dụ.jpg vào không gian bài viết Thẻ Kích hoạt 16:52, ngày 5 tháng 3 năm 2015 bởi Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp) Công khai
13 Kết thúc sửa đổi bằng dấu cảm thán Cảnh báo, Thẻ Kích hoạt 15:57, ngày 4 tháng 7 năm 2014 bởi Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp) Công khai
14 Thay thế trang bằng bài Phêrô Nguyễn Văn Hùng Không cho phép, Thẻ Kích hoạt 11:44, ngày 25 tháng 4 năm 2017 bởi Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp) Riêng tư
15 Spam liên kết ngoài Thắt cổ chai, Cảnh báo, Thẻ Kích hoạt 09:25, ngày 4 tháng 3 năm 2015 bởi Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp) Công khai
16 Văn bản thêm vào sau thể loại Cảnh báo, Thẻ Kích hoạt 10:11, ngày 4 tháng 3 năm 2015 bởi Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp) Công khai
17 Youtube links Thẻ Kích hoạt 05:23, ngày 16 tháng 2 năm 2016 bởi Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp) Công khai
18 Thành viên thông thường thêm thẻ thảo luận Không cho phép Kích hoạt 09:15, ngày 9 tháng 4 năm 2016 bởi Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp) Riêng tư
19 Thêm rác vào trang Không cho phép Kích hoạt 17:04, ngày 1 tháng 7 năm 2020 bởi Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp) Riêng tư
20 Spam quảng cáo Không cho phép Kích hoạt 06:31, ngày 23 tháng 6 năm 2020 bởi Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp) Riêng tư
21 Sửa nơi sinh   Kích hoạt 01:28, ngày 11 tháng 4 năm 2018 bởi Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp) Riêng tư
22 Sửa đổi kết thúc bằng emoticon hoặc ! Cảnh báo Kích hoạt 04:40, ngày 24 tháng 5 năm 2017 bởi Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp) Công khai
23 Bấm thừa các mã soạn thảo   Kích hoạt 05:59, ngày 24 tháng 5 năm 2017 bởi Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp) Công khai
24 Thêm các ký tự Unicode emoji Cảnh báo Kích hoạt 04:56, ngày 24 tháng 5 năm 2017 bởi Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp) Công khai
25 Xóa nội dung trang Không cho phép Tắt kích hoạt 09:35, ngày 19 tháng 6 năm 2020 bởi Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp) Riêng tư
26 WP0 abuse Không cho phép Kích hoạt 11:40, ngày 9 tháng 6 năm 2018 bởi Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp) Riêng tư
27 Spam chữ Arập Không cho phép Kích hoạt 16:57, ngày 5 tháng 10 năm 2019 bởi Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp) Riêng tư
28 Thêm chữ dài không có dấu cách Cảnh báo Kích hoạt 15:08, ngày 9 tháng 6 năm 2018 bởi Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp) Công khai
29 Ngăn người dùng tạo trang trống Không cho phép Kích hoạt 03:46, ngày 14 tháng 6 năm 2018 bởi Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp) Công khai
30 Thêm rác vào trang (2) Không cho phép Kích hoạt 03:46, ngày 23 tháng 6 năm 2020 bởi Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp) Riêng tư
31 Di chuyển trang Thắt cổ chai, Không cho phép Kích hoạt 08:33, ngày 12 tháng 5 năm 2020 bởi Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp) Riêng tư