Sửa đổi bộ lọc sai phạm


Sửa đổi bộ lọc 1
Tham số bộ lọc
ID bộ lọc:1

Mô tả:

(xem được công khai)
Thống kê:Trong số 3.279 tác vụ cuối cùng, bộ lọc này đã so trùng được 0 tác vụ (0%).
Các điều kiện:
article_namespace % 2 == 1 & user_editcount < 12 & !(user_name in article_prefixedtext) &article_namespace != 3 &old_size > 150 &new_size < 100 &!"Anybot" in article_recent_contributors &!lcase(added_lines) rlike "^#\s*redirect\s*\[\["
Ghi chú:
Cờ:
Bộ lọc được sửa cuối cùng:14:51, ngày 4 tháng 7 năm 2014 bởi Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp)
Lịch sử:Xem lịch sử bộ lọc
Công cụ:Xuất bộ lọc này ra wiki khác
Tác vụ thực hiện nếu trùng