Sửa đổi bộ lọc sai phạm


Sửa đổi bộ lọc 13
Tham số bộ lọc
ID bộ lọc:13

Mô tả:

(xem được công khai)
Thống kê:Trong số 5.362 tác vụ cuối cùng, bộ lọc này đã so trùng được 1 tác vụ (0,02%).
Các điều kiện:
article_namespace == 0 & !("autoconfirmed" in user_groups) & edit_delta < 100 & added_lines rlike "\w\s?!+$|\w\s?:-?[)(D]$" & !(removed_lines rlike "!+.{0,30}$|:-?[)(D]$") & !(added_lines rlike "(^|\n)\s?[*|;].*!$") & length (rmwhitespace(added_lines)) < 500
Ghi chú:
Cờ:
Bộ lọc được sửa cuối cùng:15:57, ngày 4 tháng 7 năm 2014 bởi Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp)
Lịch sử:Xem lịch sử bộ lọc
Công cụ:Xuất bộ lọc này ra wiki khác
Tác vụ thực hiện nếu trùng