Sửa đổi bộ lọc sai phạm


Sửa đổi bộ lọc 15
Tham số bộ lọc
ID bộ lọc:15

Mô tả:

(xem được công khai)
Thống kê:Trong số 9.706 tác vụ cuối cùng, bộ lọc này đã so trùng được 3 tác vụ (0,03%).
Các điều kiện:
! "autoconfirmed" in user_groups & ( article_namespace == 0 & ( ! user_name in article_recent_contributors & ( old_size > 0 & ( count("http://", added_lines) > count("http://", removed_lines) & count("<ref", added_lines) <= count("<ref", removed_lines) ) ) ) )
Ghi chú:
Cờ:
Bộ lọc được sửa cuối cùng:09:25, ngày 4 tháng 3 năm 2015 bởi Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp)
Lịch sử:Xem lịch sử bộ lọc
Công cụ:Xuất bộ lọc này ra wiki khác
Tác vụ thực hiện nếu trùng