Sửa đổi bộ lọc sai phạm


Sửa đổi bộ lọc 2
Tham số bộ lọc
ID bộ lọc:2

Mô tả:

(xem được công khai)
Thống kê:Trong số 7.913 tác vụ cuối cùng, bộ lọc này đã so trùng được 0 tác vụ (0%).
Các điều kiện:
!"autoconfirmed" in user_groups & article_namespace = 0 & length(rmwhitespace(added_lines)) > 12 & added_lines rlike "^[A-Z0-9\s\pP]*?[A-Z]{5}[A-Z0-9\s\pP]*$" & !(removed_lines rlike "[A-Z0-9\s\pP]*?[A-Z]{5}[A-Z0-9\s\pP]") & !("#REDIRECT" in added_lines) & !(added_lines rlike "__(NOEDIT|NEW)SECTION__") & !(added_lines rlike "__(NO|FORCE)?TOC__") & !(added_lines rlike "^\*")
Ghi chú:
Cờ:
Bộ lọc được sửa cuối cùng:14:52, ngày 4 tháng 7 năm 2014 bởi Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp)
Lịch sử:Xem lịch sử bộ lọc
Công cụ:Xuất bộ lọc này ra wiki khác
Tác vụ thực hiện nếu trùng