Sửa đổi bộ lọc sai phạm


Sửa đổi bộ lọc 3
Tham số bộ lọc
ID bộ lọc:3

Mô tả:

(xem được công khai)
Thống kê:Trong số 4.783 tác vụ cuối cùng, bộ lọc này đã so trùng được 0 tác vụ (0%).
Các điều kiện:
action=="move" & !"sysop" in user_groups & user_name == moved_from_text & !("/" in moved_from_text | "/" in moved_to_text) & ((moved_from_namespace==2 & moved_to_namespace==2) | (moved_from_namespace==3 & moved_to_namespace==1))
Ghi chú:
Cờ:
Bộ lọc được sửa cuối cùng:16:54, ngày 4 tháng 7 năm 2014 bởi Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp)
Lịch sử:Xem lịch sử bộ lọc
Công cụ:Xuất bộ lọc này ra wiki khác
Tác vụ thực hiện nếu trùng