Sửa đổi bộ lọc sai phạm


Sửa đổi bộ lọc 6
Tham số bộ lọc
ID bộ lọc:6

Mô tả:

(xem được công khai)
Thống kê:Trong số 7.482 tác vụ cuối cùng, bộ lọc này đã so trùng được 0 tác vụ (0%).
Các điều kiện:
(article_namespace == 6) & !("autoconfirmed" in user_groups) & !(user_name in article_recent_contributors) & rcount ("\{\{.*\}\}", removed_lines) > rcount ("\{\{.*\}\}", added_lines)
Ghi chú:
Cờ:
Bộ lọc được sửa cuối cùng:15:01, ngày 4 tháng 7 năm 2014 bởi Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp)
Lịch sử:Xem lịch sử bộ lọc
Công cụ:Xuất bộ lọc này ra wiki khác
Tác vụ thực hiện nếu trùng