Sửa đổi bộ lọc sai phạm


Sửa đổi bộ lọc 8
Tham số bộ lọc
ID bộ lọc:8

Mô tả:

(xem được công khai)
Thống kê:Trong số 8.075 tác vụ cuối cùng, bộ lọc này đã so trùng được 11 tác vụ (0,14%).
Các điều kiện:
"thông điệp WikiLove mới" in summary
Ghi chú:
Cờ:
Bộ lọc được sửa cuối cùng:07:12, ngày 8 tháng 6 năm 2013 bởi Mxn (Thảo luận | đóng góp)
Lịch sử:Xem lịch sử bộ lọc
Công cụ:Xuất bộ lọc này ra wiki khác
Tác vụ thực hiện nếu trùng