ngày 14 tháng 11 năm 2022

ngày 17 tháng 11 năm 2021

ngày 22 tháng 11 năm 2020

ngày 2 tháng 12 năm 2018

ngày 12 tháng 4 năm 2015

ngày 8 tháng 11 năm 2013

ngày 29 tháng 2 năm 2012

ngày 23 tháng 8 năm 2011

ngày 18 tháng 11 năm 2010

ngày 26 tháng 6 năm 2009

 • Vinhtantran

  Đã đổi mức khóa cho “Thành viên:Apple”: cấm di chuyển ([edit=autoconfirmed] (vô thời hạn) [move=sysop] (vô thời hạn))

  n

  17:38

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  17:33

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  17:30

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  17:30

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  17:30

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  17:30

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  17:29

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  17:29

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  17:29

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  17:28

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  17:07

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  17:00

ngày 28 tháng 5 năm 2009

ngày 11 tháng 12 năm 2008