Bò Tót

Gia nhập ngày 31 tháng 7 năm 2012

ngày 6 tháng 10 năm 2013

ngày 23 tháng 9 năm 2012

ngày 14 tháng 8 năm 2012

ngày 12 tháng 8 năm 2012

ngày 7 tháng 8 năm 2012

ngày 3 tháng 8 năm 2012

ngày 31 tháng 7 năm 2012