Cao Xuan Kien

Gia nhập ngày 13 tháng 3 năm 2006

ngày 5 tháng 10 năm 2010

ngày 21 tháng 1 năm 2010

ngày 16 tháng 1 năm 2010

ngày 14 tháng 1 năm 2010

ngày 16 tháng 12 năm 2009

ngày 15 tháng 12 năm 2009

ngày 3 tháng 12 năm 2009

ngày 2 tháng 12 năm 2009

ngày 26 tháng 11 năm 2009

ngày 16 tháng 11 năm 2009

ngày 12 tháng 11 năm 2009

ngày 2 tháng 11 năm 2009

ngày 24 tháng 10 năm 2009

ngày 23 tháng 10 năm 2009

ngày 12 tháng 7 năm 2009

ngày 29 tháng 6 năm 2009

ngày 3 tháng 2 năm 2008

ngày 27 tháng 1 năm 2008

ngày 11 tháng 1 năm 2008

ngày 2 tháng 1 năm 2008

ngày 28 tháng 12 năm 2007

ngày 14 tháng 12 năm 2007

ngày 12 tháng 12 năm 2007

ngày 7 tháng 12 năm 2007

ngày 14 tháng 11 năm 2007

ngày 4 tháng 11 năm 2006

ngày 29 tháng 10 năm 2006

ngày 19 tháng 5 năm 2006

ngày 10 tháng 5 năm 2006

50 cũ hơn