Darkicebot

Tham gia ngày 31 tháng 12 năm 2008

ngày 23 tháng 1 năm 2011

ngày 19 tháng 9 năm 2009

ngày 5 tháng 4 năm 2009

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  10:48

  +3.902

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  10:46

  −3.902

 • Mxn

  Bảng tóm tắt / infobox

  10:44

  +567

ngày 7 tháng 3 năm 2009

ngày 6 tháng 3 năm 2009

ngày 3 tháng 3 năm 2009

ngày 18 tháng 2 năm 2009

ngày 15 tháng 2 năm 2009

ngày 31 tháng 12 năm 2008