Ghét màu đỏ

Tham gia ngày 10 tháng 7 năm 2009

ngày 29 tháng 8 năm 2009

ngày 27 tháng 8 năm 2009

ngày 26 tháng 8 năm 2009

ngày 21 tháng 8 năm 2009

ngày 19 tháng 8 năm 2009

ngày 12 tháng 8 năm 2009

ngày 11 tháng 8 năm 2009

ngày 10 tháng 7 năm 2009