Lamb2

Tham gia ngày 21 tháng 8 năm 2007

ngày 7 tháng 3 năm 2013

ngày 1 tháng 2 năm 2008

ngày 28 tháng 1 năm 2008

ngày 11 tháng 1 năm 2008

ngày 10 tháng 1 năm 2008

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  13:24

  −24

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  13:21

  +24

ngày 29 tháng 12 năm 2007

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  04:41

  +1.211

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  04:28

  −1.211

ngày 21 tháng 12 năm 2007

ngày 13 tháng 12 năm 2007

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  09:34

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  09:28

ngày 22 tháng 9 năm 2007

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  13:45

  +349

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:47

  −349

ngày 21 tháng 8 năm 2007