Mekong Bluesman

ngày 14 tháng 2 năm 2022

ngày 1 tháng 2 năm 2022

ngày 28 tháng 7 năm 2021

ngày 12 tháng 4 năm 2017

ngày 21 tháng 11 năm 2013

ngày 23 tháng 12 năm 2012

ngày 14 tháng 9 năm 2012

ngày 17 tháng 1 năm 2011

ngày 29 tháng 10 năm 2009

ngày 17 tháng 9 năm 2009

ngày 24 tháng 12 năm 2008

ngày 16 tháng 12 năm 2008

ngày 8 tháng 12 năm 2008

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  17:04

  +1.827

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  16:59

  −1.827

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  16:04

  +4.445

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:16

  −4.445

ngày 28 tháng 11 năm 2008

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  20:53

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  20:52

  +4.456

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  20:20

  −4.456

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  19:58

ngày 4 tháng 6 năm 2008

ngày 15 tháng 4 năm 2008

ngày 13 tháng 4 năm 2008

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  15:01

  +2.884

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  14:59

  −2.884

ngày 6 tháng 4 năm 2008

ngày 3 tháng 4 năm 2008

ngày 8 tháng 2 năm 2008

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  22:59

  −14.335

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  22:43

  +14.335

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  22:06

  −14.335

50 cũ hơn