NXL1997

Gia nhập ngày 4 tháng 6 năm 2012

ngày 26 tháng 7 năm 2020

ngày 20 tháng 5 năm 2020

ngày 5 tháng 9 năm 2018

ngày 5 tháng 6 năm 2018

ngày 6 tháng 8 năm 2017

ngày 25 tháng 4 năm 2017

ngày 1 tháng 2 năm 2017

ngày 15 tháng 1 năm 2017

ngày 22 tháng 8 năm 2016

ngày 19 tháng 8 năm 2016

ngày 17 tháng 12 năm 2015

ngày 6 tháng 9 năm 2015

ngày 2 tháng 9 năm 2015

ngày 15 tháng 6 năm 2015

ngày 3 tháng 5 năm 2015

ngày 29 tháng 4 năm 2015

ngày 22 tháng 3 năm 2015

ngày 18 tháng 3 năm 2015

ngày 6 tháng 3 năm 2015

ngày 28 tháng 2 năm 2015

ngày 9 tháng 1 năm 2015

ngày 22 tháng 5 năm 2013

ngày 15 tháng 5 năm 2013

ngày 2 tháng 5 năm 2013

ngày 28 tháng 4 năm 2013

ngày 24 tháng 3 năm 2013

ngày 21 tháng 3 năm 2013

ngày 10 tháng 3 năm 2013

ngày 9 tháng 3 năm 2013

ngày 8 tháng 3 năm 2013

ngày 22 tháng 2 năm 2013

ngày 19 tháng 2 năm 2013

ngày 18 tháng 2 năm 2013

ngày 17 tháng 2 năm 2013

ngày 7 tháng 2 năm 2013

50 cũ hơn