Nalzogul

Gia nhập ngày 23 tháng 12 năm 2006

ngày 21 tháng 7 năm 2020

ngày 24 tháng 11 năm 2013

ngày 19 tháng 10 năm 2013

ngày 11 tháng 7 năm 2012

ngày 24 tháng 1 năm 2012

ngày 25 tháng 8 năm 2011

ngày 28 tháng 11 năm 2009

ngày 7 tháng 11 năm 2009

ngày 28 tháng 10 năm 2008

ngày 9 tháng 10 năm 2008

ngày 5 tháng 10 năm 2008

ngày 4 tháng 10 năm 2008