Ninh Chữ

Gia nhập ngày 27 tháng 7 năm 2007

ngày 13 tháng 2 năm 2015

ngày 26 tháng 3 năm 2012

ngày 25 tháng 2 năm 2012

ngày 5 tháng 12 năm 2011

ngày 9 tháng 7 năm 2008

ngày 14 tháng 3 năm 2008

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  11:39

  -282

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  11:28

  +282

ngày 12 tháng 3 năm 2008

ngày 27 tháng 7 năm 2007