Saruman

Gia nhập ngày 3 tháng 6 năm 2007

ngày 28 tháng 2 năm 2016

ngày 7 tháng 9 năm 2014

ngày 18 tháng 4 năm 2014

ngày 23 tháng 9 năm 2012

ngày 21 tháng 9 năm 2012

ngày 13 tháng 9 năm 2012

ngày 11 tháng 9 năm 2012

ngày 31 tháng 8 năm 2012

ngày 11 tháng 3 năm 2012

ngày 24 tháng 1 năm 2012

ngày 30 tháng 12 năm 2011

ngày 30 tháng 6 năm 2011

ngày 30 tháng 4 năm 2011