Lịch sử trang

Thảo_luận_Thành_viên: Nsq

ngày 18 tháng 5 năm 2009

 • Conbo

  lùi phá hoại

  n

  14:36

  −5.535

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  14:14

  +4.408

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  14:09

  +443

ngày 4 tháng 9 năm 2008

 • LCC1982

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:04

  +684

ngày 2 tháng 7 năm 2008