Lỗi mở tài khoản

Địa chỉ IP của bạn đã bị cấm tại tất cả các wiki.

Người cấm là [//meta.wikimedia.org/wiki/User:-revi -revi] (meta.wikimedia.org). Lý do được đưa ra là [[m:NOP|Open proxy]]: Contact [[m:Special:Contact/stewards|Stewards]] if you are affected <!-- Amazon Web Services -->.

  • Lúc bắt đầu cấm: 08:16, ngày 5 tháng 6 năm 2019
  • Thời hạn cấm: 08:16, ngày 5 tháng 6 năm 2022

Bạn có thể liên lạc với [//meta.wikimedia.org/wiki/User:-revi -revi] để thảo luận về vụ cấm này. Bạn chỉ có thể sử dụng tíng năng “Gửi thư cho người này” sau khi đặt địa chỉ thư điện tử hợp lệ trong tùy chọn tài khoản nếu chưa cấm sử dụng tính năng này. Địa chỉ IP hiện tại của bạn là 3.83.32.171, và dãy IP bị cấm là 3.83.0.0/16. Xin vui lòng bao gồm các chi tiết ở trên khi nào hỏi về vụ cấm này.

Trở lại Trang Chính.