Đào (thực vật) – Theo ngôn ngữ khác

Đào (thực vật) có sẵn trong 135 ngôn ngữ.

Trở lại Đào (thực vật).

Ngôn ngữ