Đào Hoa đảo (tiểu thuyết Kim Dung) – Theo ngôn ngữ khác