Đóng gói (lập trình máy tính) – Theo ngôn ngữ khác