Đô thị cấp quốc gia của Nhật Bản – Theo ngôn ngữ khác